Visa Hong Kong
Thời gian làm: 15 ngày
Thời gian lưu trú: 30-45 ngày
Giá: 2,800,000 VNĐ
Visa Hàn Quốc
Thời gian làm: 12 ngày
Thời gian lưu trú: 10 ngày
Giá: 3,100,000 VNĐ
Visa Ấn Độ
Thời gian làm: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 10 ngày
Giá: 3,200,000 VNĐ
Visa Nhật Bản
Thời gian làm: 10 ngày
Thời gian lưu trú: 8 ngày
Giá: 2,700,000 VNĐ
Visa Úc
Thời gian làm: 20 ngày
Thời gian lưu trú: 20 ngay`
Giá: 2,700,000 VNĐ
Visa New Zealand
Thời gian làm: 20 ngày
Thời gian lưu trú: 15 ngày
Giá: 4,900,000 VNĐ
Visa Brazil
Thời gian làm: 12 ngày
Thời gian lưu trú: 10 ngày
Giá: 4,300,000 VNĐ
Visa Mỹ
Thời gian làm: 10 ngày
Thời gian lưu trú: 7-10 tuan
Giá: 6,300,000 VNĐ
Visa Canada
Thời gian làm: 14 ngày
Thời gian lưu trú: 4-6 tuan
Giá: 6,400,000 VNĐ
Visa Anh
Thời gian làm: 20 ngày
Thời gian lưu trú: 15-20 ngày
Giá: 8,200,000 VNĐ
+
X

Chat với chúng tôi?