Thông tin thuê xe:

  • Tiêu đề: SIRIUS RS
  • Loại xe: Xe số
  • Màu xe: Trắng
  • Bảng giá xe:
    Giá thuê 12h 24h
    Ngày thường (VNĐ) Liên hệ 120,000
  • Dịch vụ đang được cung cấp tại: TP.HCM,

TÔI MUỐN XUẤT HÓA ĐƠN