Loại xe:
Màu xe: Xanh
Giá thuê: 120,000 VNĐ
Loại xe:
Màu xe: Trắng
Giá thuê: 120,000 VNĐ
Loại xe:
Màu xe: Đen
Giá thuê: 120,000 VNĐ
Loại xe:
Màu xe: Đen
Giá thuê: 120,000 VNĐ
Loại xe:
Màu xe: Bạc
Giá thuê: 150,000 VNĐ
Loại xe:
Màu xe: Đen
Giá thuê: 150,000 VNĐ